18 stycznia 2022

Camgirl a podatek od towarów i usług (VAT)

Camgirl a podatek od towarów i usług (VAT)

Camgirl, dla osób niewtajemniczonych, to dziewczyna (kobieta), która wykonuje za pośrednictwem Internetu i kamerki internetowej transmisje wideo, głównie pokazy erotyczne. Camgirl jest wynagradzana przez osoby oglądające transmisje w zamian za wykonywanie określonych czynności lub w formie darowizn, napiwków. Artykuł skupia się na camgirl, aczkolwiek w ten sposób zarobkują również mężczyźni. Z uwagi na nietypową formę zarobkowania - przez Internet, branża erotyczna, anonimowość płacących itd. - pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób zakwalifikować działalność camgirl na gruncie podatku od towarów i usług. Czy camgirl powinna płacić VAT? Czy powinna wystawiać paragony z kasy fiskalnej?
 
camgirl podatki
Camgirl a podatki

Czy camgirl wykonuje działalność gospodarczą

W pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy camgirl wykonuje działalność gospodarczą podlegającą pod opodatkowanie VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają między innymi świadczenie usług na terytorium naszego kraju, a podatnikami VAT mogą być osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
 
Upraszczając powyższe, można stwierdzić, że camgirl wykonuje działalność gospodarczą podlegającą pod VAT, jeżeli:
  • jest usługodawcą,
  • wykonuje swoją działalność w sposób ciągły,
  • wykonuje swoją działalność w celach zarobkowych.
Camgirl będzie usługodawcą, jeżeli jej transmisje zawierają element transakcji wiązanej - wykonuje określone pokazy, czynności w zamian za opłaty. Ciągły charakter działalności ma zaś miejsce, jeżeli pokazy camgirl nie są bardzo sporadyczne, lecz jest to działanie systematyczne, zorganizowane. Natomiast cel zarobkowy, to po prostu odpłatny charakter, który ma przynosić korzyści materialne, a więc odpłatne pokazy.
 
Przeczytaj również Podatek VAT dla artystów 

Zatem ogólnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że camgirl wykonuje działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. 
 
Potwierdzeniem tego może być stanowisko fiskusa zawarte w interpretacji podatkowej wydanej na wniosek camgirl, która opisała, że "Trudni się tzw. "wirtualną prostytucją" (wirtualnym seksem). Polega ona na tym, że jej klient określa czas wykonywania usługi seksualnej i płaci Wnioskodawczyni wynagrodzenie, a następnie Wnioskodawczyni łączy się z nim poprzez Internet z użyciem kamery internetowej w ustalonym przez strony terminie. Wnioskodawczyni i klient mają w tym czasie kontakt wizualny przez kamerę oraz mikrofon. Klient może na bieżąco i w zależności od swoich potrzeb kierować tym, co Wnioskodawczyni ma zrobić lub mówić, czy jakie dźwięki ma z siebie wydawać (np. podniecenie), mówić, wymieniając komendy i polecenia. Istotą jest to, że Wnioskodawczyni przez ustalony wcześniej i opłacony czas jest do pełnej dyspozycji klienta i wykonuje ona jego zachcianki, tyle że na odległość.".
 
Organ podatkowy w powyższej sprawie uznał, że tego rodzaju prostytucja nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a tym samym, nie jest nieważna jako czynność prawna. W związku z tym, może podlegać - a nawet powinna - pod podatek od towarów i usług (VAT) [1]. 


Czy camgirl świadczy usługi kulturalne podlegające zwolnieniu z VAT

Analizując interpretacje podatkowe można natknąć się na kilka interpretacji, które stoją na stanowisku, że camgirl nie wykonuje usług kulturalnych, które co do zasady podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Kilka camgirl postanowiło spytać fiskusa, czy wykonywane przez nie pokazy, które są autorskie, zawierają choreografię, kostiumy, scenariusz, są reżyserowane itd., mogą podlegać zwolnieniu z VAT jako usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.
 
Co ciekawe, fiskus uznał, że faktycznie camgirl może być artystką, która dając pokaz przed kamerką, wykonuje utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jednakże, fiskus nie zgodził się, aby tego rodzaju pokazy były częścią szeroko pojętej kultury. Organ podatkowy stwierdził, że "Nie każda usługa twórcy musi być usługą kulturalną, zaś celem pokazu erotycznego jest zasadniczo wywołanie pobudzenia seksualnego, a nie dostęp do kultury i dziedzictwa narodowego. Trudno też uznać, że pokazy takie odbywają się w interesie publicznym, aby zasadne było obniżenie kosztów dostępu do takiej usługi poprzez jej zwolnienie od podatku VAT" [2].
 

Czy camgirl powinna mieć kasę fiskalną

Wiemy już, że camgirl może podlegać pod opodatkowanie VAT. Z zasady, klientami (widzami) pokazów camgirl są osoby fizyczne (czyli zwykli ludzie, nie żadne firmy, spółki itp.). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (potocznie zwanych kasami fiskalnymi). Niemniej, od tej reguły jest istotny wyjątek, który zwalnia camgirl od posiadania kasy fiskalnej. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidują, że zwolnione z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
 
Tak więc camgirl może nie posiadać kasy fiskalnej, jeżeli:
  • otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku, SKOK,
  • z ewidencji i dowodów wynika, jakiej czynności dotyczyła zapłata.
W przypadku camgirl, które działają na portalach do transmisji, spełnienie powyższych warunków jest dość łatwe. Panele administracyjne zawierają historie konta, w których są wskazane konkretne wpłaty. Zatem dzięki historii konta można powiązać wpłatę z usługą/pokazem/czynnością, której wpłata dotyczyła. Taka historia konta może stanowić ewidencję, o której mowa w ww. przepisie. Natomiast wpłaty są uiszczane na konto camgirl w danym portalu, ale finalnie są wypłacane na konto bankowe. Więc, jeżeli tylko camgirl potrafi powiązać daną wpłatę z odpowiednią czynnością, której ta wpłata dotyczy i może to wykazać dowodami, to może skorzystać z tego zwolnienia.  
 
Przeczytaj również ZUS dla artystów i twórców
 
Powyższe potwierdza stanowisko organów podatkowych. Fiskus na pytanie pewnej camgirl wskazał, że "w przedmiotowej sprawie proces spieniężania tokenów/żetonów/darowizn będzie odbywał się tylko i wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego. Transakcja taka będzie rejestrowana w ewidencji na koncie portalowym i bankowym podatnika. Świadczone przez niego usługi będą szczegółowo dokumentowane w ewidencji konta na portalu, gdzie znajdują się informacje od jakiego użytkownika, kiedy i za co (dokładna data i czas) podatnik otrzymywał żetony oraz w jakiej wysokości. W związku z powyższym należy uznać, że będą spełnione warunki do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług na kasie rejestrującej [...]. Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż pieniądze będą wpływały na konto Wnioskodawczyni za pośrednictwem portalu, a nie bezpośrednio od klientów. W tym przypadku, w którym płatność dokonana przez klientów zostanie przekazana przez portal na konto bankowe Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do stosowania kasy fiskalnej." [2].
 

Czy darowizny otrzymywane przez camgirl podlegają VAT

W toku transmisji wideo zdarza się, że camgirl otrzymuje wpłaty pieniężne, które nie są związane z oczekiwaniami wpłacającego. Są jedynie wyrazem sympatii, uznania, lub też innych motywów i mają formę napiwków lub darowizn. W każdym razie, wpłata nie jest związana ze spełnieniem przez camgirl określonego świadczenia (czynności, pokazu). 

Tego rodzaju wpłaty są dość problematyczne podatkowo. Niestety organy podatkowe uznają, że podlegają one opodatkowaniu VAT. Fiskus na pytanie pewnej camgirl odpowiedział, że "przyjmowanie przez Panią darowizn pieniężnych i napiwków, w ramach świadczonych ww. usług, dokonywanych przez Pani Klientów poprzez wpłatę określonej kwoty gotówki, będzie mieścić się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Otrzymywane tzw. napiwki/darowizny stanowią kwoty otrzymane z tytułu działalności prowadzonej przez Panią na portalu, a tym samym wchodzą do podstawy opodatkowania." [3]. Takie stanowisko fiskus wywodzi z treści przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego podstawą opodatkowania jest zasadniczo wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy lub osoby trzeciej.
 
W mojej ocenie, nie można zgodzić się z takim podejściem fiskusa do opodatkowania napiwków/darowizn podatkiem VAT. Mianowicie, jeżeli wpłaty dokonywane przez widzów są bezinteresowne, nie wiążą się z oczekiwaniem od camgirl czynności, a mają jedynie na celu wyraz uznania, to nie podlegają one pod VAT. W tym zakresie camgirl nie dokonuje sprzedaży, zatem otrzymany napiwek/darowizna nie jest otrzymana jako zapłata z tytułu sprzedaży usługi. Ewentualnie, można rozpatrywać obowiązek zapłaty podatku od darowizn. Jeżeli darowizn dokonują osoby obce, to darowizna pieniężna o wartości nieprzekraczającej kwoty 4902 zł jest zwolniona od podatku od darowizn. Jeżeli wpłat jest kilka od jednej (tej samej) osoby, to ich wartość sumuje się w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. 
 
Niestety aktualna praktyka organów podatkowych nie jest przychylna camgirl, jeżeli chodzi o napiwki i darowizny. Warto, żeby w tej kwestii wypowiedział się sąd, który rozsądzi spór między fiskusem a camgirl. Według moich informacji, dotychczas nie było takiej sprawy przed sądem, więc sprawa pozostaje otwarta. 
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w ramach prowadzonej działalności camgirl, to skontaktuj się ze mną i opisz swój problem, email: p.terpilowski@ptkrp.pl, tel. 668 199 698. Więcej o mnie przeczytasz w zakładce Kontakt.
 
 
 
[1] Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7.01.2015 r., znak IBPP2/443-987/14/IK
[2] Interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.09.2021 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.445.2021.5.ALN
[3] Interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.09.2021 r., znak 0112-KDIL3.4012.48.2021.4.AW

1 komentarz:

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!