5 września 2021

ZUS dla artystów i twórców

Emerytura dla artystów i twórców

Artyści i twórcy mogą oczekiwać emerytury po skończeniu swojej działalności. W tym celu powinni dokonać określonych formalności, jak również opłacać za siebie odpowiednie składki. Na początku działalności artystycznej, czy twórczej taki obowiązek może wydawać się przytłaczający. Niemniej, artyści i twórcy w tym zakresie są traktowani właściwie na równi z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. 
 
zus dla artystów i twórców
ZUS dla artystów i twórców

Twórca i artysta według ZUS

Nie każda osoba może być twórcą lub artystą, jeżeli chodzi o możliwość ubiegania się o emeryturę, rentę, czy inne świadczenia socjalne. Za twórcę uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. Z kolei za artystę uważa się osobę wykonującą zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów.
 
Sama okoliczność wykonywania jednej z powyższych czynności jeszcze nie przesądza o byciu artystą lub twórcą. Albowiem, uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury.
 
 
Komisja wydaje decyzje w sprawie uznania działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenia daty jej rozpoczęcia na podstawie dokumentów potwierdzających czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej, wykonywanej na podstawie :
  • umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także katalogów z wystaw, recenzji, przyznanych nagród i wyróżnień

oraz

  • dyplomu ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu lub szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do wykonywanej działalności twórczej lub artystycznej albo wydanego przez właściwe stowarzyszenie zrzeszające twórców lub artystów zaświadczenia o nabyciu w drodze praktyki umiejętności zawodowych.
Twórca lub artysta zainteresowany wydaniem decyzji powinien złożyć wniosek w formie pisemnej i załączyć wymagane dokumenty. 
 
Wykonywanie działalności artystycznej przez osobę posiadającą decyzję Komisji wyłącznie w ramach stosunku pracy nie może być traktowane jako prowadzenie działalności pozarolniczej. Osoby prowadzące taką działalność podlegają wówczas ubezpieczeniom społecznym jak pracownicy.  Dopiero stwierdzone decyzją Komisji wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów, odrębnych od przychodów ze stosunku pracy, stanowi kolejny tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. W przypadku natomiast, gdy twórcy lub artyści wykonują działalność w formie umów zlecenia lub umów o dzieło, podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywanej działalności.  Jeżeli przedmiot tych umów jest zgodny z przedmiotem prowadzonej działalności, określonym decyzją Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, są one traktowane jako wykonywane w ramach działalności twórczej lub artystycznej.
 
Przeczytaj również Podatek VAT dla artystów  
 

Opłacanie składek ZUS

Twórca lub artysta, który uzyskał potwierdzającą decyzję powinien osobiście zgłosić siebie do ubezpieczeń w ramach ZUS. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. Po zgłoszeniu należy co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca dokonywać wpłat składek na ubezpieczenia społeczne, począwszy od miesiąca otrzymania decyzji. Jednakże, w razie gdy w decyzji Komisji uznano okres sprzed wydania decyzji za okres wykonywania działalności twórczej i artystycznej, twórcy i artyści są zobowiązani do uregulowania składek za okres wsteczny uznany w decyzji wymienionej Komisji. Składki opłacane są bez dodatkowych obciążeń w postaci odsetek, czyli w wysokości nominalnej i mogą dotyczyć okresu do pięciu lat wstecz.
 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych artystów i twórców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Zatem wysokość składki zmienia się co roku. W 2021 roku zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). 
 
 
Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:
  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru (615,93 zł),
  • na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru (252,43 zł),
  • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru (składka dobrowolna, 77,31 zł),
  • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana w zależności od zawodu, ale można przyjąć, że wynosi 1,67% (52,70 zł)
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 2,45% (77,31 zł).
Do tego należy jeszcze doliczyć składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł. W nawiasach podane zostały kwoty aktualne w 2021 r., jak można policzyć, łącznie składki wynoszą 1.457,49 zł.

wzór umowy sprzedaży sztuki


Jeżeli potrzebujesz wzoru umowy sprzedaży dzieła sztuki, to zachęcam do zakupu wzoru przygotowanego przeze mnie. Wzór kompleksowo reguluje prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, może być modyfikowany i służyć wielu transakcjom. Wzór kosztuje 100 zł i możesz go nabyć poprzez sklep klikając w LINK.

Natomiast jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach prowadzenia działalności artystycznej, skontaktuj się ze mną i opisz swój problem, e-mail: p.terpilowski@ptkrp.pl, tel.: 668 199 698. Więcej o mnie przeczytasz w zakładce Kontakt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!