29 listopada 2019

Nieodebranie przesyłki za pobraniem

Nieodebranie przesyłki za pobraniem

Każdy, kto zawodowo zajmuje się handlem w Internecie zapewne nie raz spotkał się z sytuacją, w której kupujący nie odebrał przesyłki wysłanej za pobraniem. Takie sytuacje zdarzają się również zwykłym osobom, które poprzez portale typu OLX, Allegro sprzedają niepotrzebne im rzeczy. Ludzką rzeczą jest się rozmyślić i zrezygnować z zakupu, lecz należy pamiętać o kosztach przesyłki za pobraniem, jakie ponosi kupujący. A te koszty, jak również inne koszty, mogą podlegać obowiązkowi zwrotu przez kupującego, który nie odebrał przesyłki za pobraniem. 

nie odebrał przesyłka za pobraniem
Nieodebranie przesyłki to możliwe odszkodowanie


Umów należy dotrzymywać


Koronną zasadą prawa cywilnego jest zasada „pacta sunt servanda”, która oznacza „umów należy dotrzymywać”. Jej wyraz znajdujemy w przepisach Kodeksu cywilnego regulujących umowę sprzedaży. Zgodnie z przepisem art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, obowiązkiem kupującego jest rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Wobec tego, w sytuacji której kupujący nie odbiera przesyłki za pobraniem, nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania. A należy pamiętać, że umowa sprzedaży wcale nie wymaga szczególnej formy do jej zawarcia. Wystarczy, że strony telefonicznie lub poprzez wymianę wiadomości (Messenger, gadu-gadu, SMS itp.) umówią się, co do jej najistotniejszych elementów, a umowa zostaje zawarta. 

W związku z tym, że kupujący nie odbiera przesyłki za pobraniem, sprzedawca może dochodzić odpowiednich roszczeń. W artykule przedstawiam informacje, w jaki sposób dochodzić stosownych roszczeń. Możesz również skorzystać ze wzoru przedsądowego wezwania do zapłaty, który przygotowałem w mojej ofercie.

Odszkodowanie za nieodebranie przesyłki za pobraniem


Zgodnie z przepisem art. 471 Kodeksu cywilnego, „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”. Oznacza to, że kupujący, który nie odbierze przesyłki za pobraniem, powinien naprawić całą szkodę sprzedawcy, jaką ten poniósł w związku z wysyłką towaru. Na szkodę składa się przede wszystkim koszt wysyłki za pobraniem, a także koszt opakowania, jeżeli to nie nadaje się do powtórnego użycia. Jeżeli towary uległy zniszczeniu wskutek na przykład ich krótkiego terminu do przydatności, który upłynął w okresie awizowania przesyłki, sprzedawca może dochodzić kosztów tego towaru. Podobnie będzie w sytuacji, której sprzedawca przygotował towar zindywidualizowany, którego nie będzie w stanie sprzedać innej osobie. Tak więc koszt odszkodowania w niektórych sytuacjach może znacznie przewyższać koszt samej przesyłki za pobraniem. 
 
Ponadto, sprzedawca może dochodzić od sprzedawcy zapłaty ceny za towar, który został sprzedany i doręczony kupującemu, lecz którego ten nie odebrał. Jak wskazałem powyżej, prawnym obowiązkiem kupującego jest zakupiony towar odebrać i zapłacić za niego cenę. Tak więc sprzedawca ma prawo dochodzić zapłaty ceny, nawet jeżeli kupujący odmówił odebrania towaru, lub zwyczajnie go nie odebrał - powód jest bez znaczenia. Co istotne, sprzedawca powinien wydać kupującemu towar, kiedy ten za niego zapłaci. Wówczas kupujący powinien odebrać towar osobiście lub ponownie opłacić koszt przesyłki. 

Jak dochodzić odszkodowania za nieodebranie przesyłki za pobraniem


Sprzedawca, który zamierza dochodzić zwrotu kosztów z tytułu nieodebranej przesyłki za pobraniem w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z kupującym i wyjaśnić przyczynę. Może się bowiem zdarzyć tak, że wystąpiły okoliczności, za które kupujący nie ponosi winy w nieodebraniu przesyłki, np. choroba, wypadek itd. Wówczas niestety odszkodowania nie można dochodzić. Jeżeli jednak przyczyna jest błaha, lub z kupującym nie ma kontaktu, gdyż go unika, warto wystosować pisemne wezwanie do zapłaty kosztów, wraz z ich wyszczególnieniem oraz opisem sytuacji. Będzie to traktowane jako próba polubownego załatwienia sporu, co zresztą należy wykazać przed sądem. 


Jeżeli jednak wezwanie do zapłaty okaże się bezskuteczne, wówczas warto rozważyć skierowanie sprawy do sądu. Przy małej wartości dochodzonego odszkodowania może okazać się to zbyt kosztowne pod względem czasu i pracy, jednak wielu sprzedawców mimo tego decyduje się na taki krok celem uświadamiania kupujących ich obowiązków. Odpowiednim dla tego rodzaju spraw jest postępowanie upominawcze. Wystarczy w pozwie opisać okoliczności sprawy i przedstawić dokumenty, co – w razie uzasadnionego pozwu – wystarczy do wydania nakazu zapłaty. Taki nakaz jest wysyłany kupującemu, który może go zaskarżyć, lub dobrowolnie zapłacić, wraz z kosztami postępowania sądowego (o ile o takie wnosił sprzedawca). Jeżeli kupujący nie zaskarży nakazu, ani nie zapłaci, możliwa staje się egzekucja komornicza.
 
wezwanie do zapłaty nieodebrana przesyłka
Wzór wezwania do zapłaty ws. nieodebranej przesyłki

 
 
Jeżeli chciałbyś skorzystać ze opracowanego przeze mnie wzoru przedsądowego wezwania do zapłaty, możesz go zakupić w kwocie 70 zł. Pismo zawiera wezwanie do zapłaty ceny za towar, kosztów przesyłki oraz ewentualnego odszkodowania. Żądanie jest odpowiednio uzasadnione przepisami prawa i zawiera rygor skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Wzór można dowolnie edytować, zatem może posłużyć dla wielu spraw. Wezwanie można zakupić poprzez LINK DO KOSZYKA.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie nieodebranej przesyłki za pobraniem, skontaktuj się ze mną i opisz swój problem. Kontakt do mnie.

Poniższa infografika przedstawia najważniejsze zagadnienia nieodebranych przesyłek w skrócie:

nieodebranie przesyłki za pobraniem
Nieodebranie przesyłki za pobraniem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!