26 marca 2015

Ulga podatkowa na nabycie nowych technologii

Państwo poprzez udzielanie ulg podatkowych stara się wspierać rozwój pewnych gałęzi ekonomii. Zachęca do nabywania dóbr pod obietnicą ulg podatkowych, które rzecz jasna mają przynieść podatnikowi korzyść majątkową. Taką ulgą jest m.in. ulga podatkowa na nabycie nowych technologii.


Ulgę podatkową w postaci możliwości odliczenia od podatku wydatków na nabycie nowych technologii przyznają Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obie ustawy zawierają wręcz identyczne uregulowanie omawianej kwestii, więc opiszę je wspólnie.
Ulga podatkowa zachęca do inwestowania w nowe technologie
Czym są nowe technologie? Jak tłumaczy Dariusz Laszczyk w "Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, wyd. II "nowymi technologiami jest wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat, co ma potwierdzić opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej (np. jednostki organizacyjnej uczelni wyższej, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych czy Polskiej Akademii Umiejętności).


Powyższe wyjaśnienie warto wzbogacić o wybrane tezy z orzecznictwa, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 6 października 2010 r. (sygn. I Sa/Wr 763/10) wypowiedział się, że "intencją ustawodawcy było przyznanie ulgi w odniesieniu do wydatków dotyczących nabycia wyłącznie takich praw majątkowych, które mają charakter efektu prac naukowych i rozwojowych, zasadniczo niematerialnego. Potwierdza to wyraźne zaznaczenie w przepisie, że chodzi o te postacie wiedzy technologicznej czy wyniki prac badawczych, które są uznawane za wartości niematerialne i prawne. Samo pojęcie wartości niematerialnych i prawnych, jest zaś pojęciem, którym posługuje się ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, odnosząc je do konkretnych rodzajów składników majątkowych". Zatem, ustawodawca wspiera inwestowanie w rozwój nowych technologii, a nie sam zakup już gotowego urządzenia, potwierdza takie stanowisko wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 1176/11), który stwierdził, że "ponieważ ulga na nowe technologie dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, może z niej skorzystać przedsiębiorca, który kupi innowacyjną wiedzę. Nie odliczy jednak jej od podatku firma nabywająca urządzenia, w których to innowacyjne rozwiązanie zastosowano".


Jak widać, czasami pojęcie inwestycji w nowe technologie może być problematyczne. Warto zauważyć, że ustawodawca stawia dwa poważne wymagania dla nowej technologii:
  1. nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.
  2. powyższe ma zostać potwierdzone przez niezależną jednostkę naukową.
Z ulgi podatkowej mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, wyłączeni są podatnicy, którzy rozliczają dochody z działalności gospodarczej według stawki liniowej 19% oraz podatnicy, którzy w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (tzw. SSE) na podstawie stosowanego zwolnienia.


Istotne dla ulgi jest ograniczenie kwotowe - odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty poniesionych wydatków. Dla ustalenia wysokości podstawy obliczenia ulgi decydujące znaczenie ma wysokość wydatków poniesionych w roku, w którym nabyte technologie zostaną przez podatnika wprowadzone do ewidencji. Kwota powyżej 50% wydatków nie zostanie objęta ulgą.


Podatnik chcący skorzystać z ulgi, nie może zapominać, że powinien stosować się do reguł wyznaczonych przez obie ustawy, w przeciwnym razie zostanie ulgi pozbawiony. Podatnik może stracić prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
  2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
  3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Więcej informacji o ulgach podatkowych oraz rozliczaniu wszelkich podatków znajdziecie na zaprzyjaźnionym portalu rozliczeniepit.pl. Do rozliczenia podatku zostało niewiele czasu!

Przeczytaj również:

1 komentarz:

  1. Nie miałem pojęcia, że mamy takie możliwości, jednak faktycznie ulga jest dość problematyczna. Jeśli ktoś nie będzie pamiętał o tych wszystkich wymaganiach - może mieć problemy z tym związane.

    OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz o coś spytać lub podzielić się swoimi uwagami - pisz śmiało!